Bittimaattien käyttöehdot

 

1. Yleistä

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Bittimaatti Oy:n (2946626-9) (myöhemmin Palveluntarjoaja) ylläpitämiin Bittimaatti -automaattien (myöhemmin Bittimaatit) eri virtuaalivaluuttojen myynti- ja ostopalveluihin sekä näihin Bittimaatteihin liittyviin toimintoihin (myöhemmin myös Palvelu tai Palvelut). Osto- ja myyntipalvelut tarkoittavat näissä Käyttöehdoissa kaikkia Palvelutarjoajan tuottamia, tarjoamia tai ylläpitämiä Bittimaattien eri virtuaalivaluuttojen osto- ja myyntipalveluita niin QR-koodia kuin euroissa tapahtuvaa käteissuoritustakin hyödyntäen. Syötetty seteli on ostopäätös eikä seteliä tai seteleitä enää lunasteta takaisin. Bittimaatit eivät anna vaihtorahaa. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluntarjoajan ylläpitämiin ja/tai hallinnoimiin Palveluihin, ellei jonkin Palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu. Bittimaatteja käyttävän (jäljempänä Käyttäjä) on hyväksyttävä nämä Käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään Palvelua riippumatta siitä, vaatiiko Palvelun käyttö rekisteröitymistä vai ei. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja vakuuttaa toimivansa näiden Käyttöehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Tällöin Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille syntyy näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus. Käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias tai että hänellä on huoltajansa suostumus Palvelun käyttöön.

2. Palvelun sisältö

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että sen Palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia ja toimivia. Palveluntarjoaja vastaa Palvelun sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. Palveluntarjoaja kehittää Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä sekä käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia osana normaalia toimintaansa. Palveluntarjoajalla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan Palvelun omilla sivuilla, Bittimaateissa tai muulla tavoin hyvissä ajoin ennen lopettamista. Palveluntarjoaja ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän Palveluun pääsee Palveluntarjoajan Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.
Kryptovaluuttojen osto- ja myyntihinta määritellään kaavalla:
“Bitstampin kurssi” + “2-15% marginaali” + kiinteä siirtomaksu (1-5€) markkinatilanteen mukaan.

Bittimaattia voi Käyttäjä käyttää ainoastaan tunnistautuneena. Bittimaatilla tunnistautuessa käytät verkkopankkitunnuksia. Tämä on ns. kevyt tunnistautuminen, jonka avulla Käyttäjä voi käydä kauppaa Bittimaateilla 3000 euron edestä.

Käyttäjän ylittäessä 3000 euroa, vaaditaan Coinmotion tilin rekisteröiminen. Coinmotion tilin luonti vaatii verkkopankkitunnusten lisäksi KYC-lomakkeen täyttämisen sekä muiden Käyttäjän henkilökohtaisten tietojen antamisen. Tämä on ns. vahva tunnistautuminen, joka lain mukaan oikeuttaa Käyttäjän käymään kauppaa Bittimaateilla ilman käyttörajoituksia käyttöehtojen puitteissa.

3. Palvelun käytettävyys

Palveluntarjoaja pyrkii varmistamaan Palvelun käytön jatkuvuuden ja häiriöttömättömyyden. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä tai niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi, tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja pyrkii rajoittamaan keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Palvelun käyttäjällä ei ole käyttökatkon tai muun mahdollisen teknisen vian johdosta oikeutta korvaukseen.

4. Oikeus käyttää Palvelua

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus Palvelun käytöstä astuu voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja alkaessaan käyttämään Palvelua. Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden Käyttöehtojen, mahdollisten Palveluun liittyvien erityisehtojen sekä Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä, Palvelua ei saa käyttää toisen puolesta tai luovuttaa tunnistautumistietoja kolmannelle osapuolelle.

Näissä Käyttöehdoissa Käyttäjälle myönnetty käyttöoikeus on ei-yksinomainen ja henkilökohtainen oikeus, jonka Palveluntarjoaja voi milloin tahansa peruuttaa.  Palveluntarjoajalla on myös oikeus kieltää Käyttäjältä Palvelun käyttäminen, jos Käyttäjä on toiminut näiden Käyttöehtojen, mahdollisten erityisehtojen tai Palvelussa erikseen annettavien ohjeiden, lakien tai hyvien tapojen vastaisesti.

5. Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden Käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai mahdollisesta lain vastaisesta käytöstä aiheutuneet vahingot. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

Palvelun poikkeamatilanteessa, jossa laitteesta tai tapahtuman aikana muusta Palveluntarjoajan järjestelmästä johtuvasta syystä laite ei anna rahaa onnistuneen bittimaattisiirron jälkeen käyttäjälle korvataan seuraavasti. Käyttäjälle korvataan tapahtumahetken euromääräinen arvo tapahtumassa käytettynä virtuaalivaluuttana Käyttäjän osoittamaan osoitteeseen, lisättynä asiakkaan tapahtuman siirtokuluilla. Jos laite ei anna käteistä Käyttäjästä johtuneesta syystä, esimerkiksi siirtoon on käytetty vähemmän kuin Palveluntarjoajan QR-koodin osoittaman laitteen vaatiman Bitcoin tai Litecoin määrän mukaan, palautetaan virtuaalivaluuttavarat Käyttäjälle seuraavasti. Käyttäjälle palautetaan käyttäjän osoittamaan osoitteeseen tapahtumassa siirretty määrä virtuaalivaluuttana alkuperäisen tapahtuman euromääräisen arvon mukaan vähennettynä 20€ palvelumaksulla.

Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kuten puhelu- tai tietoliikennemaksuista. Käyttäjällä on velvollisuus Palveluntarjoajan pyynnöstä palauttaa sellaiset varat, jotka Käyttäjä on saanut tililleen virheestä tai muusta poikkeavasta tapahtumasta johtuen tai muutoin oikeudettomasti.

6. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan Palveluun liittyvistä vahingonkorvausvelvoitteista tai muista velvoitteista, mikäli force majeure estää Palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapelihäiriötä, tietoliikennehäiriötä tai muuta vastaavaa häiriötä, eikä myöskään sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu ennalta varautua. Palveluntarjoaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla tai muulla tavoin heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt tai kun se on kohtuudella mahdollista.

7. Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluntarjoajan ylläpitämiin Palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan näitä Käyttöehtoja sekä mahdollisia Palvelua koskevia ehtoja. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai muulla tavalla Palvelun välityksellä Käyttäjälle (käyttöehtojen yhteydessä tai käyttöehtojen muuttamisen yhteydessä). Muutokset tulevat voimaan heti. Jatkamalla Palvelun käyttöä, Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot ja sitoutuu niiden noudattamiseen.

8. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta taikka Palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito, sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta mahdollisesti tehty sopimus samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen, näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään heti toisen osapuolen saatua tiedon irtisanomisesta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Palvelua. Käyttäjä vastaa kaikista hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun sekä Palvelusta syntyvään sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne Palveluntarjoajaa vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

10. Sovellettava laki ja viranomaisyhteistyö

Näihin Käyttöehtoihin ja niiden tarkoittamaan Palveluun, sopimusosapuolten välisiin mahdollisiin kiista- ja riitatilanteisiin, sekä Palvelua koskevaan sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Palveluntarjoaja voi tarvittaessa avustaa eri viranomaisia (esimerkiksi poliisi, tulli ja veroviranomainen) mahdollisiin rahanpesuun ja/tai terrorismin rahoittamiseen liittyvien rikosten, sekä mahdollisten muiden rikosten ja väärinkäytösten selvittämisessä. Palveluntarjoaja voi vastata myös kaikkiin laillisiin viranomaisilta tulleisiin pyyntöihin tai tietopyyntöihin luovuttamalla asianomaisille viranomaisille tarvittavat Käyttäjän tiedot mukaan lukien tilitapahtumia koskevat tiedot siltä osin kuin ne ovat Palveluntarjoajan tiedossa.

11. Palveluun rekisteröityminen ja tunnistautuminen

Käyttäjä liittyy Palveluun joko tunnistautumalla verkkopankkitunnuksilla https://bittimaatti.fi/tunnistautuminen -sivulla tai rekisteröitymällä Käyttäjäksi Coinmotion palvelussa sekä pyytämällä käyttökoodia https://bittimaatti.fi/tunnistautuminen -sivulla omalla Coinmotion rekisteröitymistunnuksella, tai muulla vastaavalla Palveluntarjoajan osoittamalla tavalla ja hyväksymällä nämä Palvelun Käyttöehdot itseään sitoviksi.

Käyttäjä on rekisteröitynyt, kun Palveluntarjoaja on vahvistanut käyttäjän henkilöllisyyden. Väärien käyttäjätietojen antaminen tai sellaisia tietoja antavan käyttäjän rekisteröityminen on kielletty ja Käyttäjä vakuuttaa antaneensa oikeat tiedot rekisteröityessään Palveluun. Palvelun Käyttäjä on velvollinen antamaan rekisteröitymisen ja siihen liittyvän asiakkaan tunnistautumisen yhteydessä kaikki rahanpesulainsäädännön, viranomaisten ohjeiden tai muiden vaatimusten mukaiset tiedot Palvelun käytön varmistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä Palveluun. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjältä Palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

12. Henkilötiedot ja suoramarkkinointi

Käyttäjän tulee antaa Palveluntarjoajalle Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset rahanpesulain sekä mahdollisten muiden lakien mukaiset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja tietosuoja-asetuksen, henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti, sekä Palveluntarjoajan tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Käyttäjän tiedot tallennetaan Palveluntarjoajan rekisteriin.

Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostilla. Käyttäjällä on oikeus kieltää sähköpostiviestit viestin lopusta löytyvän linkin kautta. Käyttäjän henkilötiedot ovat luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa Käyttäjän tietoja silloin kun se on lainsäädännön tai viranomaismääräysten mukaan pakollista.